Ordonanta de urgenta nr. 61

Home/Ordonanta de urgenta nr. 61
Ordonanta de urgenta nr. 61 2017-07-24T12:05:54+03:00

ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Având în vedere necesitatea si urgenta compatibilizarii depline a legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene în domeniul prevenirii generarii deseurilor si a gestionarii eficiente a acestora, tinând cont de faptul ca modificarile survenite la nivel european în domeniul deseurilor, prin adoptarea si intrarea în vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deseurile, ce realizeaza un cadru legislativ unitar în acest domeniu, impun armonizarea legislatiei nationale cu noile prevederi comunitare, conform angajamentelor asumate de România în Documentul de pozitie complementar – capitolul 22 „Mediu”, Partea I, CONF-RO 27/04, finalizarea elaborarii si aprobarea Planurilor regionale de gestionare a deseurilor trebuie realizate pâna la sfârsitul lunii noiembrie 2006, iar ulterior acestea trebuie notificate catre Comisia Europeana, luând în considerare faptul ca între momentul intrarii în vigoare a actului normativ de transpunere si momentul aprobarii Planurilor regionale de gestionare a deseurilor trebuie sa existe o perioada de timp suficienta pentru evaluarea strategica de mediu, aceasta constituind o etapa obligatorie, în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, transpusa în legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, având în vedere faptul ca în lipsa introducerii modificarilor propuse nu se pot realiza transpunerea integrala si implementarea corecta a Directivei 2003/12/CE privind deseurile si a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, tinând cont de faptul ca actiunea de finalizare si aprobare a Planurilor regionale de gestionare a deseurilor constituie un domeniu sensibil, pentru care România a fost si este monitorizata, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
 2. „Art. 1

  1. Obiectul prezentei ordonante de urgenta îl constituie reglementarea activitatilor de producere si gestionare a deseurilor din categoriile prevazute în anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunzator de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.
  2. Listele de deseuri corespunzatoare fiecarei categorii de deseuri stabilite la nivel comunitar se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.”
 3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
 4. „Art. 2
  Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica efluentilor gazosi emisi în atmosfera, precum si urmatoarelor categorii de deseuri, în masura în care acestea se supun unor reglementari speciale:

  1. deseurilor radioactive;
  2. deseurilor rezultate din prospectari, extractie, tratare si depozitare a resurselor minerale si celor rezultate din exploatari în cariere;
  3. cadavrelor de animale si materiilor fecale sau altor substante naturale nepericuloase utilizate în agricultura;
  4. apelo r uzate, cu exceptia deseurilor lichide;
  5. explozibililor expirati.”
 5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
 6. „Art. 3

  1. Obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor sunt:
   1. prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate al acestora prin:
    1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
    2. dezvoltarea tehnologiei si comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra cresterii volumului sau
     periculozitatii deseurilor ori asupra riscului de poluare;
    3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a substantelor periculoase din deseurile destinate valorificarii;
   2. reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare ori utilizarea deseurilor ca sursa de energie.
  2. România va informa Comisia Europeana conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informatii cu privire la masurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1).”
 7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
 8. „Art. 5

  1. Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna în pericol sanatatea populatiei si a mediului si în mod deosebit:
   1. sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
   2. sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
   3. sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
  2. Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor.”
 9. Articolul 6 se abroga.
 10. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
 11. „Art. 7

  1. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autoritati publice centrale si locale cu atributii în domeniul gestionarii deseurilor si cu autoritatile
   competente din statele membre pentru crearea unei retele integrate adecvate de instalatii de eliminare a deseurilor, tinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica
   costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevazute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. Aceasta retea trebuie sa asigure Comunitatii Europene în ansamblu eliminarea integrala a deseurilor sale, iar României, îndeplinirea aceluiasi obiectiv în mod individual, tinând cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri.
  2. Reteaua integrata prevazuta la alin. (1) asigura eliminarea deseurilor în instalatiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.”
 12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
 13. „Art. 8

  1. Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel national, regional, judetean, inclusiv al municipiului Bucuresti.
  2. Planurile prevazute la alin. (1) trebuie sa contina informatii referitoare la:
   1. tipurile, cantitatile, originea deseurilor care urmeaza sa fie valorificate sau eliminate; 
   2. cerintele tehnice generale;
   3. prevederi speciale pentru anumite categorii de deseuri;
   4. amplasamente si instalatii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea fina la a deseurilor.
  3. Planurile prevazute la alin. (1) pot include si:
   1. persoanele fizice si juridice autorizate sa gestioneze deseuri;
   2. estimarea costurilor pentru operatiile de valorificare si eliminare;
   3. masurile de încurajare a eficientizarii operatiilor de colectare, sortare si tratare a deseurilor.”
 14. .Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
 15. „Art. 81

  1. Planul national de gestionare a deseurilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
  2. La elaborarea planului prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu autoritatile competente din statele membre si cu Comisia Europeana.
  3. Planul prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarâre a Guvernului si se notifica Comisiei Europene.”
 16. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
 17. „Art. 82

  1. în baza Planului national de gestionare a deseurilor se elaboreaza în comun planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PRGD, de catre consiliile judetene ale judetelor din raza de competenta a fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita în continuare ANPM.
  2. PRGD se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala.”
 18. Dupa articolul 82 se introduc doua noi articole, articolele 83 si 84, cu urmatorul cuprins:
 19. „Art. 83

  1. În baza Planului regional de gestionare a deseurilor se elaboreaza planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PJGD, de catre consiliul judetean, în colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita în continuare APM, sub coordonarea ARPM, si Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit în continuare PMGD, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în colaborare cu APM Bucuresti, sub coordonarea ARPM Bucuresti.
  2. PJGD se aproba prin hotarâre a consiliului judetean, iar PMGD, prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

  „Art. 84

  1. Elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor poate fi încredintata unor structuri
   specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
  2. Elaborarea si avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se face cu respectarea procedurii
   de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
  3. Autoritatile publice si operatorii economici au obligatia furnizarii datelor necesare elaborarii
   planurilor, conform prevederilor legale.”
 20. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
 21. „Art. 91

  1. Persoanele fizice sau juridice care desfasoara operatiile prevazute în anexele nr. II A si II B au obligatia solicitarii si obtinerii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu de la autoritatea competenta pentru protectia mediului.
  2. Autorizatia/autorizatia integrata de mediu cuprinde:
   1. tipul si cantitatea de deseuri;
   2. cerintele tehnice;
   3. masuri de precautie;
   4. locul de desfasurare a activitatii;
   5. metoda de tratare.
  3. Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite pe o perioada determinata, poate fi refuzata, poate cuprinde conditii de conformare sau obligatii de mediu si poate fi refuzata în cazul în care metoda folosita pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor este inacceptabila din punctul de vedere al protectiei mediului.
  4. Se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1), în masura în care deseurile nu sunt deseuri periculoase, activitatile desfasurate de persoanele fizice autorizate/ persoanele juridice care elimina propriile lor deseuri la locul de producere, precum si cele care desfasoara operatii de valorificare, daca:
   1. autoritatile competente au adoptat reglementari generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile si cantitatile de deseuri si conditiile impuse pentru ca activitatea respectiva sa poata fi exceptata de la autorizare; si
   2. tipurile sau cantitatile de deseuri si metodele de eliminare sau valorificare sunt în conformitate cu conditiile prevazute la art. 5.
  5. Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevazute la alin. (4) se supun procedurii de înregistrare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
  6. Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deseurilor, precum si cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea
   deseurilor pentru terti se supun procedurii de autorizare conform legislatiei în vigoare.”
 22. Articolele 12 si 13 se abroga.
 23. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:
 24. „Art. 131

  1. În conformitate cu principiul „poluatorul plateste”, costurile operatiilor de eliminare se suporta de catre:
   1. detinatorul de deseuri care încredinteaza deseurile unui colector sau unui operator economic prevazut la art. 91; si/sau
   2. detinatorul anterior al deseurilor sau producatorul produsului din care a rezultat deseul.
  2. În situatia în care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale. Dupa identificarea faptuitorului, acesta ur meaza sa suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cât si pe cele legate de actiunile întreprinse pentru identificare.”
 25. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
 26. „Art. 14
  Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalatiile care efectueaza operatiile prevazute la art. 91 alin. (1), (4) si (6) se supun inspectiilor periodice ale autoritatii publice pentru protectia mediului în a caror raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.”

 27. Alineatul (4) al articolului 141 va avea urmatorul cuprins:
 28. „(4) Autoritatile publice teritoriale pentru sanatate exercita controlul sanitar al activitatilor din domeniul gestiunii deseurilor cu impact asupra sanatatii populatiei.”

 29. Articolele 143-147, precum si articolele 149 si 1410 se abroga.
 30. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
 31. „Art. 19

  1. Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:
   1. sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau sa asigure valorificarea ori eliminarea
    deseurilor prin mijloace proprii;
   2. sa desemneze o persoana, din rândul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de lege în sarcina detinatorilor/producatorilor de deseuri;
   3. sa permita accesul autor itatilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele care se refera la deseuri;
   4. sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa încheierea activitatilor si închiderea amplasamentelor;
   5. sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;
   6. sa separe deseurile, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
  2. Producatorii de produse si cei care efectueaza activitati care genereaza deseuri sunt obligati:
   1. sa adopte, înca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;
   2. sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;
   3. sa nu introduca pe piata produse, daca nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri, în conditiile respectarii prevederilor art. 5;
   4. sa conceapa si sa proiecteze tehnologiile si activitatile specifice, astfel încât sa se reduca la minimum posibil cantitatea de deseuri generata de aceste tehnologii;
   5. sa ambaleze produsele în mod corespunzator, pentru a preveni deterio rarea si transformarea acestora în deseuri;
   6. sa valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic.”
 32. Articolul 191 va avea urmatorul cuprins:
 33. „Art. 191
  Producatorii de deseuri sunt obligati sa implementeze prevederile Planului national de gestionare a deseurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deseurilor si ale planurilor judetene de gestionare a deseurilor.”

 34. Dupa alineatul (2) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
 35. „(3) Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate prevazute la art. 91 alin. (1) si (4), precum si producatorii de deseuri cuprinse în anexa nr. I B sunt obligati sa tina evidenta cantitatii, a naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, frecventei, modului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiilor cuprinse în anexa nr. II A, respectiv nr. II B, si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.”

 36. Dupa litera h) a articolului 23 se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
 37. „i) sa valorifice deseurile rezultate din activitatea proprie, iar pe cele nevalorificabile sa le depoziteze în depozitele conforme de deseuri sau în cele care au perioada de tranzitie, prevazute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana.”

 38. La articolul 25, litera c) va avea urmatorul cuprins:
 39. „c) sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor;”

 40. La articolul 26, litera b) va avea urmatorul cuprins:
 41. „b) sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;”

 42. La articolul 27, litera c) se abroga.
 43. La articolul 28, litera g) va avea urmatorul cuprins:
 44. „g) sa tina o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3);”

 45. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
 46. „Art. 29 
  Pâna la data aderarii la Uniunea Europeana, introducerea în România a deseurilor de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzisa, cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce
  constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si aprobate prin
  hotarâre a Guvernului.”

 47. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
 48. „Art. 30

  1. Dupa data aderarii la Uniunea Europeana, transportul deseurilor peste frontiera României se face în conformitate cu prevederile comunitare referitoare la transportul deseurilor în, înspre si dinspre Uniunea Europeana.
  2. La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera României se iau în considerare, dupa data aderarii, perioadele de tranzitie prevazute în Tratatul de aderare a
   României la Uniunea Europeana.”
 49. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
 50. „Art. 31
  Transportul deseurilor periculoase peste frontiera României se realizeaza cu respectarea prevederilor Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor
  periculoase si al eliminarii acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificarile ulterioare.”

 51. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
 52. „Art. 32
  Se interzice introducerea pe teritoriul României a oricaror tipuri de dese uri în vederea eliminarii pâna la finalizarea perioadelor de tranzitie obtinute pentru depozitarea deseurilor prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana.”

 53. Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
 54. „Art. 38
  (1) Autoritatea competenta de decizie si control în domeniul gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Alte autoritati publice cu atributii în domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Apararii, consiliile locale si consiliile judetene.”

 55. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
 56. „Art. 39
  Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are urmatoarele atributii:

  1. elaboreaza Strategia nationala de gestionare a deseurilor si Planul national de gestionare a deseurilor;
  2. initiaza si propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;
  3. avizeaza reglementarile specifice în domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati publice;
  4. monitorizeaza impactul activitatilor de producere si gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu;
  5. controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
  6. autorizeaza, prin unitatile sale subordonate, activitatile cuprinse în anexa nr. II A sau nr. II B;
  7. prezinta anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor;
  8. organizeaza împreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale programe de instruire si educare a populatiei în domeniul gestionarii deseurilor;
  9. reglementeaza împreuna cu celelalte autoritati publice activitatea de import, export si tranzit al deseurilor;
  10. aplica sanctiuni titularilor de activitati pentru nerespectarea legislatiei de mediu în domeniul gestionarii deseurilor si pentru neconformarea la conditiile impuse prin actele de reglementare;
  11. informeaza Comisia Europeana asupra masurilor preconizate pentru încurajarea realizarii obiectivelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia standardelor si reglementarilor tehnice
   prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana;
  12. informeaza Comisia Europeana despre reglementarile generale adoptate conform dispozitiilor prevazute la art. 91 alin. (4) lit. a);
  13. raporteaza Comisiei Europene, la intervale de 3 ani începând cu data aderarii, informatii privind stadiul implementarii prezentei ordonante de urgenta, în forma solicitata de aceasta.”
 57. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
 58. „Art. 40
  Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:

  1. evalueaza impactul produs de deseuri asupra sanatatii populatiei;
  2. elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de asistenta medicala, de cercetare medicala si învatamânt medical de stat si privat si asigura conditiile de ducere la îndeplinire a acestora;
  3. elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitatile sanitare, de asistenta medicala, de cercetare medicala si de învatamânt medical, cu avizul
   autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
  4. controleaza activitatile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
  5. coordoneaza implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala;
  6. aproba fonduri autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la nivel local;
  7. gestioneaza baza de date a deseurilor rezultate din activitatea medicala.”
 59. La articolul 41 alineatul (1), litera d) si alineatul (2) se abroga.
 60. Articolul 46 se abroga.
 61. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
 62. „Art. 48
  Ministerul Administratiei si Internelor are urmatoarele atributii:

  1. participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor în domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala si asigura conditiile de ducere la îndeplinire a acestora;
  2. urmareste îndeplinirea obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor, planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor si sprijina administratiile publice locale pentru aplicarea acestora;
  3. sprijina administratiile publice locale în îndeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a altor prevederi legale referitoare la deseuri.”
 63. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
 64. „Art. 49
  Primarii si consiliile locale au urmatoarele obligatii:

  1. asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de România în vederea integrarii în Uniunea Europeana;
  2. urmaresc si asigura îndeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;
  3. elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
  4. hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, în conditiile prevazute de lege;
  5. asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor menajere periculoase în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  6. asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;
  7. asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor;
  8. actioneaza pentru refacerea si protectia mediului.”
 65. Articolul 491 va avea urmatorul cuprins:
 66. „Art. 491
  Consiliile judetene au urmatoarele atributii:

  1. elaboreaza si adopta planurile judetene de gestionare a deseurilor si participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;
  2. coordoneaza activitatea consiliilor locale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;
  3. acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica în implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;
  4. hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;
  5. analizeaza propunerile facute de consiliile locale, în vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;
  6. urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”
 67. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
 68. „Art. 51

  1. Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   1. A)Cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
    1. abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
    2. nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor;
    3. necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, în situatia în care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
    4. producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, de consum si de desfacere;
    5. transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
    6. acceptarea la depozitare a deseurilor urbane si periculoase, fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;
    7. refuzul furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale;
    8. lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor.
   2. B)Cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce revin consilierilor locali, consilierilor judeteni, primarilor, viceprimarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, primarilor si viceprimarilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintilor consiliilor judetene, conform art. 49 si 491.
  2. Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
  3. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de comisari si persoane împuternicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul
   autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.
  4. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
  5. Împotriva procesului- verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere la instanta competenta, în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de contraventie.”
 69. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
 70. „Art. 52
  Dispozitiile art. 51 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 71. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
 72. „Art. 53

  1. Constituie infractiune si se sanctioneaza cu închisoare de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte:
   1. importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;
   2. neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii în desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase;
   3. comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului României;
   4. refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor introduse în tara în alte scopuri decât cel al eliminarii si pentru care s-a dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta;
   5. introducerea în tara a deseurilor în scopul eliminarii si/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;
   6. acceptarea de catre operatorii de depo zite/incineratoare, în vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal în tara si/sau a deseurilor introduse în tara în alte scopuri decât cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.
  2. Tentativa se pedepseste.
  3. Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de organele de urmarire penala,
   conform competentelor legale.”
 73. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
 74. „Art. 54
  Prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, se reglementeaza:

  1. modalitatile de gestionare pentru categoriile de deseuri prevazute în prezenta ordonanta de urgenta;
  2. conditiile de functionare a instalatiilor de tratare si eliminare a deseurilor;
  3. conditiile pentru transportul deseurilor;
  4. conditiile pentru importul si exportul deseurilor, precum si tranzitul acestora pe teritoriul României;
  5. alte aspecte care pot interveni în activitatea de gestionare a deseurilor.”
 75. Anexele nr. I A, I B, II A si II B se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
 76. Dupa articolul 58 se introduce urmatoarea mentiune:
 77. „Prezenta ordonanta de urgenta transpune în legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/12/CE privind deseurile, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.”

Art. II

Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. I pct. 30 referitor la dispozitiile art. 39 lit. k)-m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, care intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.
-****-

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
p. Ministrul administratiei si internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1: SEMNIFICATIILE unor termeni în sensul ordonantei de urgenta – Anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000

 1. colectare – strângerea, sortarea si/sau amestecarea deseurilor, în vederea transportarii lor;
 2. deseu – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;
 3. deseuri menajere – deseurile provenite din activitati casnice si care fac parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
  deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 4. deseuri asimilabile cu deseuri menajere – deseurile provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate împreuna cu acestea;
 5. deseuri industriale – deseurile de productie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002;
 6. deseuri industriale reciclabile – deseurile industriale care pot fi supuse unei operatii de reciclare;
 7. deseuri periculoase – deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se încadreaza la categoriile sau tipur ile generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, si constituentii acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietatile descrise în anexa nr. I E;
 8. detinator – producatorul de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri în posesie;
 9. eliminare – orice operatiune prevazuta în anexa nr. II A;
 10. gestionare – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si îngrijirea zonelor de depozitare dupa închiderea acestora;
 11. producator – orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;
 12. reciclare – operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
 13. reutilizare – orice operatiune prin care un produs care a fost conceput si proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;
 14. tratare – totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, în scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitând
  manipularea sau valorificarea lor;
 15. valorificare – orice operatiune mentionata în anexa nr. II B.

ANEXA Nr. 2: OPERATII DE ELIMINARE – Anexa nr. IIA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000

NOTA:
Prezenta anexa are scopul de a enumera operatiile de eliminare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deseurile trebuie sa fie eliminate fara a pune în pericol sanatatea populatiei si fara utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.
D1 Depozitarea pe sol si în sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea în sol a deseurilor lichide sau a namolurilor si altele asemenea)
D3 Injectarea la adâncime (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile în puturi, saline sau cavitati naturale si altele asemenea)
D4 Retinerea pe suprafata delimitata (de exemplu, deversarea de deseuri lichide sau de namoluri în batale, iazuri ori lagune si altele asemenea)
D5 Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
D6 Evacuarea deseurilor într- un corp de apa, cu exceptia marilor/oceanelor
D7 Evacuarea în mari/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marin
D8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatii numerotate
de la D1 la D7 si de la D9 la D12
D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt înlaturate/îndepartate prin intermediul oricarei
operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
D10 Incinerarea pe sol
D11 Incinerarea pe mare
D12 Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere într-o mina si altele asemenea)
D13 Amestecarea/combinarea deseurilor înainte de a fi supuse oricarei operatii numerotate de la D1 la D12
D14 Reambalarea deseurilor înainte de a fi supuse oricarei operatii numerotate de la D1 la D13
D15 Stocarea înaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporara, pâna la colectare, la locul de producere.

ANEXA Nr. 3: CATEGORII DE DESEURI – Anexa nr. IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000

Q1 Reziduuri de productie sau consum nespecificate în continuare
Q2 Produse în afara standardelor
Q3 Produse cu valabilitate expirata
Q4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incident
Q5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei actiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operatiile de curatare, materiale de ambalare, containere si altele asemenea)
Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizati – terminati si altele asemenea)
Q7 Substante devenite improprii utilizarii (de exemplu, acizi contaminati, solventi contaminati, saruri de amestec epuizate)
Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare si altele asemenea)
Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluarii (de exemplu, namol de la instalatii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate si altele asemenea)
Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, span provenit de la operatiile de strunjire sau frezare si altele asemenea)
Q11 Reziduuri provenite de la extractia si procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatarile miniere sau petroliere si altele asemenea)
Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB si altele asemenea)
Q13 Toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de lege
Q14 Produse de care detinatorul nu mai are trebuinta (de exemplu, reziduuri înlaturate/îndepartate din agricultura, birouri, magazine, din sfera menajera, din circuitul comercial si altele asemenea)
Q15 Materiale, substante sau produse contaminate ce rezulta din actiunea de refacere a solului
Q16 Toate materialele, substantele sau produsele neincluse în categoriile de mai sus.

ANEXA Nr. 4: OPERATII DE VALORIFICARE – Anexa nr. IIB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000

NOTA:
Prezenta anexa are scopul de a enumera operatiile de valorificare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deseurile trebuie sa fie valorificate fara a pune în pericol sanatatea umana si fara a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul.
R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
R2 Recuperarea sau regenerarea solventilor
R3 Reciclarea/recuperarea de substante organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzând compostarea si alte procese de transformare biologica)
R4 Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici
R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
R6 Regenerarea acizilor sau bazelor
R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluarii
R8 Valorificarea componentelor din catalizatori
R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestora
R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
R11 Utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R10
R12 Schimb de deseuri în vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
R13 Stocarea de deseuri înaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporara, pâna la colectare, la locul de producere.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 790 din data de 19 septembrie 2006