Ordonanta de urgenta nr. 16

Home/Ordonanta de urgenta nr. 16
Ordonanta de urgenta nr. 16 2017-07-24T12:20:19+02:00

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 16 din 26 ianuarie 2001 *** Republicată privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 ianuarie 2007:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 431/2003;
 • Legea nr. 431/2003;
 • Legea nr. 138/2006;
 • Legea nr. 27/2007.

NOTĂ:
În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.

ART. 1

Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie asigurarea gestionării eficiente a deşeurilor industriale reciclabile în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

ART. 2

 1. Grupele de deşeuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 2. Grupele de deşeuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 3

La baza gestionării grupelor de deşeuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau următoarele principii generale:

 1. principiul utilizării numai a acelor procedee de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător;
 2. principiul „poluatorul plăteşte”;
 3. principiul „responsabilităţii producătorului”;
 4. principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.

ART. 4

Definirea termenilor specifici utilizaţi pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 5

Deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligaţi să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

 1. reutilizarea în propriile procese de producţie;
 2. valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obţinute prin reciclare;
 3. predarea către agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, a deşeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă.

ART. 6

Deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligaţi:

 1. să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
 2. să depună separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte special destinate acestui scop.

ART. 7

 1. Agenţii economici care realizează activităţi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de colectare emise de prefectura judeţului, cu avizul primăriei comunei, oraşului sau municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii că deţine spaţiul şi dotările corespunzătoare necesare pentru depozitarea deşeurilor colectate şi pe baza autorizaţiei de mediu emise de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, conform reglementărilor în vigoare*).
 2. Se interzice, până la data de 31 decembrie 2007, achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor preţioase, a bateriilor şi a acumulatorilor uzaţi pentru autovehicule.
 3. Autorizaţia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
  1. denumirea agentului economic colector;
  2. datele de identificare a agentului economic colector:
   • sediul;
   • numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
   • codul fiscal;
  3. grupa de deşeuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizaţia de colectare;
  4. adresa punctului de colectare;
  5. termenul de valabilitate.
 4. Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să reintroducă în circuitul
  productiv deşeurile industriale reciclabile colectate prin predarea către agenţii
  economici specializaţi, autorizaţi pentru activitatea de valorificare a acestora, în
  condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
 5. Agenţii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile de la persoane
  fizice sunt obligaţi să elibereze deţinătorilor adeverinţa de primire şi plată, care va
  conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
  1. denumirea agentului economic colector;
  2. datele de identificare a deţinătorului:
   • numele şi prenumele;
   • actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;
   • domiciliul;
  3. deşeul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia;
  4. cantitatea, preţul, valoarea;
  5. provenienţa deşeului, declarată de deţinător pe propria răspundere;
  6. semnătura agentului colector şi a persoanei fizice deţinătoare.

  ————
  *) Conform art. 2 din Legea nr. 138/2006, autorizaţiile de colectare a deşeurilor, prevăzute la alin. (1) al art. 7 emise de prefectura judeţului începând cu 1 ianuarie 2006, al căror termen de valabilitate nu a expirat, se anulează şi îşi încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

ART. 8

 1. *** Abrogat
 2. *** Abrogat
 3. Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor prin care se realizează operaţiunile de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile se face de către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

ART. 9 *** Abrogat

ART. 10 *** Abrogat

ART. 11

Agenţii economici specializaţi în activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile sunt obligaţi să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obţinute, numai însoţite de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garanţie, după caz, conform reglementărilor în vigoare.

ART. 12

Agenţii economici care deţin, colectează şi/sau valorifică deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi să ţină evidenţa lor, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte reglementări în vigoare.

ART. 13

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţii, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

 1. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi confiscarea contravalorii deşeurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5);
 2. cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei şi anularea autorizaţiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2);
 3. cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12;
 4. cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11;
 5. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.

ART. 14

 1. Falsul în declaraţia deţinătorului de deşeuri industriale reciclabile referitoare la provenienţa acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificării ca deşeu constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.
 2. Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificării pun în pericol mediul, precum şi sănătatea şi/sau siguranţa populaţiei, aceasta constituie infracţiune şi se pedepseşte ca agravantă conform Codului penal.

ART. 15

 1. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Finanţelor Publice, după caz.
 2. Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 – 27**).
 3. Deşeurile industriale reciclabile a căror provenienţă nu poate fi dovedită ca fiind legală sau care fac obiectul valorificării ori al unor acte sau fapte de comerţ neconforme cu prevederile legale se confiscă şi se valorifică în condiţiile legii, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul local al localităţii în a cărei rază teritorială s-a făcut constatarea faptică, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.

———–
**) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.

ART. 16

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobată prin Legea nr. 137/1996.

ANEXA 1

GRUPE de deşeuri industriale reciclabile

Deşeuri metalice feroase
Deşeuri metalice neferoase
Deşeuri de hârtii-cartoane
Deşeuri de sticlă (spărturi de sticlă)
Deşeuri de mase plastice
Deşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)
Deşeuri textile

ANEXA 2

DEFINIREA termenilor specifici

Deşeu – orice substanţă sau orice produs din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care deţinătorul nu îl mai utilizează sau pe care are intenţia ori obligaţia să nu îl mai utilizeze;
Colectare – strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor în vederea transportării lor spre valorificare;
Valorificare – orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tăiere, mărunţire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau altă operaţiune care determină schimbarea naturii sau a compoziţiei, efectuată asupra unui deşeu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizării;
Deţinător – persoană fizică sau juridică ce deţine la un moment dat, sub orice formă, deşeuri industriale reciclabile;
Gestionare – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;
Reciclare – operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul iniţial sau pentru alte scopuri.